utf8mb4_unicode_520_ci vervangen voor utf8mb4_unicode_ci in teksteditor